+359 899 700 900
info@buldom.bg
Търсене на имот
Започва реално изпълнение на промените в Закона за кадастъра и имотнния регистър, свързани със създаването на кадастална карта и кадастрални регистри на неурбанизираните територии в България
На 15 ноември тази година започна реалното изпълнение на приетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на неурбанизираните територии в страната. Съгласно § 32, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотнния регистър (ЗИД на ЗКИР), който беше обнародван в Държавен вестник, бр. 57 от 22 юли 2016 г., се предвижда в тримесечен срок от влизането му в сила, да се счита за открито производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на неурбанизираните територии. По този начин съществуващата до сега Карта на възстановената собственост на земеделските земи ще бъде преобразувана в кадастрална карта и кадастрални регистри, които ще бъдат добавени към Кадастралната карта на България, включваща до момента основно урбанизираните територии и едва около 18% от земеделските земи.
 
След допълването на Кадастралната карта, се предвижда до 2018 година да бъде въведен Единен дигитален кадастър. Той ще съдържа всички прехвърлени данни от Кадастралната карта и ще осигури почти 95%-но покритие на територията на страната. През следващите две години Единният дигитален кадастър ще се осъществява в рамките на проект на стойност близо 12 млн. лв по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020. Ще бъдат извършени необходимите замервания, ще бъде доразвита картата и изчистени възможните грешки, за да се гарантират изцяло коректни данни. Единният кадастър ще бъде многопластов, което означава включване на подземната и надземната инфраструктура, като на първия етап ще бъде в 2D-формат с перспектива за надграждане на 3D и 4D-формати.
 
С реализирането на всички промени, предвидени в ЗИД на ЗКИР и с прилагането на двете наредби за реформи в кадастъра, едната касаеща структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и номера на зоната на ограничение в кадастъра, а другата –предоставянето на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, се очаква значително да се подобри качеството на предоставяните услуги в тази сфера. Гражданите и бизнесът ще могат по персонален идентификатор да получават нужната информация за всеки имот на едно гише, независимо от неговото местонахождение в страната. Всеки купувач на апартамент, къща, парцел или друг имот, ще може онлайн да се информира за актуалните собственици и историята на имота, включително за евентуални финансови и юридически тежести, което допълнително ще съдейства за преодоляване на част от рисковете, идентифицирани при сключване на сделки за покупко-продажби на недвижими имоти.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
16/11/2016 13:07:28Пазарът на Черноморски ваканционни имоти се доминира от български купувачи
Независимо от относителното намаление на чуждестранни, предимно руски купувачи на ваканционни имоти по българското Черноморско крайбрежие, в края на третото тримесечие имотният пазар в най-големия морски град Варна отчита ръст спрямо второто тримесечие и на годишна база по основните пазарни показатели – склю...
15/11/2016 15:53:52Нов дневен ред на градовете ще насърчава устойчивото им развитие във все по-урбанизирания глобален свят
По време на Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие, която се проведе преди броени дни в столицата на Еквадор - Кито, беше одобрена Декларация за приемане на Нов дневен ред за градовете. Предвижда се Новият дневен ред да формира обща визия и да служи като политически...
15/11/2016 15:27:11Впечатляващ ръст на сделките с имоти в малките български градове и през третото тримесечие на 2016-та
Продължава анализът на публикуваните от Агенцията по вписванията данни за третото тримесечие на 2016 година по ключовия показател за състоянието на българския имотен пазар, а именно – брой сключени сделки. Анализираните данни показват, че освен в големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, значителен...
15/11/2016 09:36:52Столични квартали с растящи перспективи за покупка на жилищни имоти
Данните на Агенцията по вписванията за третото тримесечие, както и обобщените данни за деветмесечието на 2016 година показват, че пазарът на недвижими имоти в София запазва своята динамика, а обемите на продажбите се увеличават. Спрямо предходното второ тримесечие, темпът на нарастване на продажбите на жилища в ст...
11/11/2016 17:15:54На столичния пазар се увеличава делът на продажбите на жилища с 3 и повече спални
Анализът на пазара за недвижими имоти в София показва, че продажбите на жилища бележат трайно увеличение и през третото тримесечие на 2016 г. В съответствие с увеличеното търсене е налице и ръст на стартиращото ново строителство. Макар и по-бавно с тенденция за балансиране, продължава и темпът на нарастване на цените н...